Skip to main content

Privacyverklaring
Disclaimer

2ndOpinion

Maatschappelijke zetel

2ndOpinion bv

BTW-nummer

  • BTW/KBO BE0691.840.721

Privacy is essentieel voor 2ndOpinion

2ndOpinion is compliant met de nieuwe GDPR of General Data Protection Regulation, overeenkomstig Verordering (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Deze nieuwe wetgeving beschermt in hoge mate de persoonsgegevens van Europese burgers. Hierdoor is de controle over hoe we jouw persoongegevens mogen gebruiken duidelijker en eenvoudiger.
 

Je rechten in het kort:

Je privacyrecht omvat de mogelijkheid om alle persoongegevens waarover 2ndOpinion beschikt op te vragen, door te sturen, aan te passen of te verwijderen. Je kan ook een beperking op de verwerking aanvragen of een bezwaar maken tegen de algemene verwerking van je persoonsgegevens.

Recht van inzage: je hebt het recht om van 2ndOpinion een overzicht te krijgen van de persoonsgegevens die we verwerken en wat ermee gebeurt. Wil je dit recht uitoefenen, stuur een mail naar info@2nd-Opinion.be.
Recht van verbetering: je hebt het recht om een aanvraag tot verbetering aan te vragen. Dit kan een bezwaar of beperking zijn op de verwerking van je gegevens. Wil je je gegevens wijzigen, stuur een mail naar info@2nd-Opinion.be.
Recht om vergeten te worden: je kan ons vragen om je persoonsgegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. Wil je dit recht uitoefenen, stuur een mail naar info@2nd-Opinion.be.
Recht op overdraagbaarheid: je kan de persoongegevens die je met 2ndOpinion deelde, opvragen. Je kan ons ook vragen om deze gegevens te laten doorsturen naar een derde, in een gestructureerde en leesbare vorm. Wil je dit recht uitoefenen, stuur een mail naar info@2nd-Opinion.be.
Je Privacy-instellingen: jouw data zijn jouw eigendom. Je beslist dus zelf welke persoonsgegevens je met 2ndOpinion deelt en welke niet. Onze relatie is gebaseerd op vertrouwen. 2ndOpinion deelt jouw persoonsgegevens NIET met commerciële organisaties.
 

Onze privacyverklaring in detail:

1. Definities

Gegevensbestand: het digitaal bestand, door 2ndOpinion samengesteld en bijgewerkt, dat bestaat uit het geheel van Persoonsgegevens die aan haar meegedeeld werden;
2ndOpinion: 2ndOpinion bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3070 Kortenberg, Kiewitstraat 111, en opgenomen in de Kruispuntbank der Ondernemingen met het nummer 0691.840.721.
Persoonsgegevens: alle informatie op basis waarvan je geïdentificeerd kan worden of op basis waarvan je identificeerbaar bent, zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van jouw persoon.
Dienst: alle diensten waarvoor je 2ndOpinion hebt gecont(r)acteerd.
Verwerken: het bewerken van Persoonsgegevens zoals omschreven onder de definitie van Verwerking;
Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
2ndOpinion is verantwoordelijk voor de Verwerking van je Persoonsgegevens.

2. Welke Persoonsgegevens verzamelen wij?

2ndOpinion verzamelt de Persoonsgegevens die je ons meedeelt, ongeacht de wijze waarop (o.m. via het antwoordformulier op deze website). Je bent geheel vrij om je Persoonsgegevens al dan niet aan 2ndOpinion mee te delen. Houd er rekening mee dat het afsluiten van een overeenkomst en de levering van onze Dienst geweigerd kan worden indien je jouw Persoonsgegevens niet aan 2ndOpinion meedeelt. Je bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan 2ndOpinion. Daarnaast verzamelt 2ndOpinion bepaalde Persoonsgegevens automatisch via cookies. Lees hierover meer in ons cookiesbeleid.

3. Verwerking van je Persoonsgegevens

a) De Verwerking in het kader van de uitvoering van de overeenkomst

2ndOpinion Verwerkt je Persoonsgegevens uitsluitend binnen het kader van de Dienst(en) waarvoor je 2ndOpinion cont(r)acteerde. 2ndOpinion Verwerkt uw Persoonsgegevens uitsluitend voor het aangaan en opvolgen van onze onderlinge commerciële relatie.

b) De Verwerking op grond van uw toestemming

Indien 2ndOpinion beslist een Verwerking van je Persoonsgegevens uit te voeren voor een doel dat niet in deze privacyverklaring voorzien is, zal zij je op het door jou opgegeven e‑mailadres contacteren teneinde je op de hoogte te brengen van deze nieuwe Verwerking en het doel ervan, waarbij je de mogelijkheid hebt om deze Verwerking te weigeren.

4. Vertrouwelijkheid

De Persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden, tenzij 2ndOpinion hiervoor je expliciete, voorafgaande toestemming heeft verkregen.

5. De intrekking van je toestemming

Je kan je toestemming tot Verwerking van je Persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Dergelijke intrekking van je toestemming doet geen afbreuk aan de Verwerkingen die gebeuren in het kader van de uitvoering van je overeenkomst met 2ndOpinion, noch aan de rechtmatigheid van de Verwerkingen die reeds gebeurden op basis van je toestemming vóór de intrekking ervan.

6. Duur van het bijhouden van de Persoonsgegevens

Met betrekking tot de Diensten van 2ndOpinion worden je Persoonsgegevens bewaard voor een periode die noodzakelijk is voor 2ndOpinion om het doel van de Verwerking te verwezenlijken of om haar contractuele verbintenissen na te komen. Deze periode eindigt vijf jaar na de laatste dag van de maand waarin je voor het laatst je gegevens hebt achtergelaten bij 2ndOpinion, behoudens bijzondere wettelijke bepalingen die voorzien in een kortere duur.

7. Recht van inzage, verbetering en gegevenswissing

Je beschikt over het recht 2ndOpinion te verzoeken om inzage van je Persoonsgegevens, de verbetering van onjuiste of onvolledige Persoonsgegevens of de wissing ervan.  Dergelijke wissing van Persoonsgegevens is niet mogelijk indien de Verwerking van je Persoonsgegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming van of de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en 2ndOpinion of voor de uitoefening of onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.

8. Beperking van de Verwerking

In bepaalde gevallen heb je het recht om de beperking van de Verwerking te verkrijgen. Dit is o.m. het geval indien je de juistheid van de Persoonsgegevens zou betwisten, indien de Verwerking onrechtmatig is, als je je verzet tegen het wissen van de Persoonsgegevens, of indien je de Persoonsgegevens nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering terwijl 2ndOpinion de Persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden. 2ndOpinion zal in dergelijk geval je Persoonsgegevens enkel nog opslaan.

9. Overdraagbaarheid van Persoonsgegevens

Je hebt het recht om de Persoonsgegevens die op jou betrekking hebben en die je aan 2ndOpinion hebt verstrekt te verkrijgen of om die Persoonsgegevens over te dragen. Dergelijke verkrijging of overdracht is niet mogelijk indien de Verwerking van je Persoonsgegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming van of de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en 2ndOpinion of voor de uitoefening of onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.

10. Geautomatiseerde besluitvorming

Je hebt het recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde Verwerking gebaseerd besluit indien hieraan rechtsgevolgen voor jou verbonden zijn of dit je in aanmerkelijke mate treft. Dit is niet mogelijk indien dit besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en 2ndOpinion of wanneer dit besluit berust op jouw toestemming.

11. Uitoefening van je rechten

Je kan de rechten van deze privacyverklaring uitoefenen door een gedateerd, schriftelijk of elektronisch verzoek met een kopie van je identiteitskaart te richten aan 2ndOpinion of desgevallend een aanvullende verklaring te verstrekken.

12. Veiligheid

2ndOpinion heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van je Persoonsgegevens verzameld op de website (en op enige andere wijze) alsook elke andere niet-toegestane Verwerking van je Persoonsgegevens te vermijden. 
In geen geval kan 2ndOpinion verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van jouw Persoonsgegevens. 
2ndOpinion is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar zij in haar website verwijst en ook niet voor de producten of diensten die erop vermeld worden. Aangezien de privacyverklaring van deze websites kunnen verschillen van deze van 2ndOpinion, is het aangewezen om de privacyverklaring van iedere website die je bezoekt te lezen.

13. Klachten

Indien je meent dat de Verwerking van je Persoonsgegevens door 2ndOpinion een inbreuk zou uitmaken op de bepalingen van onderhavige privacyverklaring, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, en tot de oprichting ervan, bij de Privacycommissie.

14. Wijzigingen in onze privacyverklaring

Het is mogelijk dat deze privacyverklaring in de toekomst uitgebreid of aangepast wordt, bijvoorbeeld indien de wetgeving wijzigt. Daarom raden we je aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

15. Contact

Indien je vragen hebt over deze privacyverklaring, dan kan je contact opnemen met  2ndOpinion of per mail op info@2nd-Opinion.be

Disclaimer

Eigendom:

Deze website is eigendom van 2ndOpinion bvba.

Intellectuele eigendomsrechten:

2ndOpinion bvba verleent u het recht de materialen op deze site uitsluitend voor eigen en niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden. Dit onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere eigendomsnotities in de eventuele kopie van de originele materialen opneemt.

Aansprakelijkheid:

Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed, worden de materialen, info en diensten op deze site als dusdanig geleverd, zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet- overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis.

Handelsmerken:

Alle product- of bedrijfsnamen, logo's en beelden, vermeld op deze site kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden.

Koppelingen naar andere websites die geen eigendom zijn van 2ndOpinion bvba:

Koppelingen op deze website die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren. 2ndOpinion bvba is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze websites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.

Koppeling naar deze site:

Het is toegelaten koppelingen te maken van andere websites naar deze website. Dit uitsluitend in zoverre de firma 2ndOpinion bvba hierdoor geen schade wordt berokkend. Dit is ook de enige wijze waarop materiaal uit de deze website mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Het rechtstreeks overnemen van informatie of andere zonder vermelding of in het geval van een web-pagina, link naar de bron is niet toegestaan.

Cookiesbeleid

a) Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die door websites die je bezoekt op je computer geplaatst worden. Zo worden er bij een bezoek aan deze website cookies opgeslagen op de harde schijf van je computer, zodat je bij een volgend bezoek aan deze website als gebruiker wordt herkend. 2ndOpinion kan zo informatie over je gebruik van deze website en van andere websites worden verzameld. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail- en telemarketingacties. Voor zover 2ndOpinion met behulp van cookies persoonsgegevens over jou verzamelt, verwerkt 2ndOpinion die conform de bepalingen van deze Privacy- en cookieverklaring.

b) Waarom gebruikt 2ndOpinion cookies?

2ndOpinion maakt voor haar website gebruik van cookies. We doen dit om de kwaliteit en functionaliteiten van de website te verbeteren, te analyseren hoe gebruikers gebruik maken van de site en om statistieken op te stellen teneinde de kwaliteit en effectiviteit van onze website te meten.

c) Welke cookies gebruikt 2ndOpinion?

2ndOpinion gebruikt functionele of noodzakelijke cookies die je in staat stellen om door onze website te navigeren en de functies van de website te gebruiken. Voor cookies die niet noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website vragen wij uw toestemming alvorens deze te plaatsen.
Daarnaast gebruikt 2ndOpinion performance cookies, die gegevens verzamelen over het gebruik van de website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en foutmeldingen. 2ndOpinon gebruikt Google Analytics (verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken).
2ndOpinion gebruikt GEEN advertising cookies. Advertising cookies zorgen ervoor dat een website gepersonaliseerde reclameboodschappen kan sturen.

d) Bewaartermijn

In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als je de browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgend bezoek aan deze website worden uitgelezen. 2ndOpinion bewaart Cookies tot maximum 1 jaar na je laatste sitebezoek. 

e) Hoe kan je cookies weigeren en verwijderen?

Je kan je browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van de website van 2ndopinion geen nieuwe cookies meer ontvangt, of slechts bepaalde soorten cookies. De wijze waarop dit verschilt per browser: raadpleeg eventueel de help functie van je browser. Daar kan je ook vinden hoe je reeds eerder geplaatste cookies kunt verwijderen. Als je helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dien je deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle computers die je gebruikt. Als je cookies weigert en/of verwijdert, kan het gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van deze website.

Wijzig uw keuze voor de cookies hier

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen om de website te bekijken en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen wij niet garanderen dat u alle diensten op deze website kan gebruiken.
Bruin Bourgois

2ndOpinion - Leadership support

Ontdek interessante content die ik deel en je van dienst kan zijn!

Copyright © 2021 2ndOpinion bv
   Privacy Policy (GDPR)    Disclaimer    Westsite: Online Oplossingen en Webdesign
Cookie

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij je de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als je een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media. Dergelijke cookies van derden kunnen je gebruik van de 2ndOpinion website volgen. Als je doorgaat met gebruik van deze website, gaan we ervan uit dat je alle cookies op de 2ndOpinion website graag ontvangt. Je kan echter je cookie-instellingen op elk gewenst moment wijzigen door je cookies voor dit domein te wissen.